We zijn steeds meer en vaker online. We werken digitaal, communiceren we digitaal, we gebruiken apps om sportactiviteiten te meten, afspraken met vrienden prikken we online en ga zo nog maar even door. Voor al deze activiteiten is er technologie die ondersteuning biedt. Al deze apps laten digitale sporen na en de hoeveelheid data groeit in een razend tempo. Op deze pagina lees je wat big data is en hoe je data structureert.

Definitie van Big Data

Big data is de verzamelnaam voor zeer grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. De data komen uit allerlei bronnen en bevat verschillende soorten gegevens. Als je deze gegevens kan koppelen of verbanden kan leggen kan dat leiden tot nieuwe inzichten. Je hebt met big data te maken wanneer alle 5 V's toepasbaar zijn op jouw databestand.

 

Big Data: 5 V’s

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram